Ieškoti
:
:
Pamiršote slaptažodį?  Prisijungti>>
(Darbą įkėlė Svečias)

Aprašymas:Darbas:

TURINYS
ĮVADAS ....................................................................................................…...3
1. APSKAITOS SAMPRATA IR PRINCIPAI......................................…...4
1.1. Apskaitinė informacija: jos valdymas ir saugojimas…………..4
1.2. Apskaitinės informacijos naudotojai……………………………8
1.3. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai…………………….13
1.4. Bendrieji apskaitos principai……………………………………15
2. APSKAITOS SISTEMA ........................................................……………23

2.1 Fundamentinė apskaitos lygybė………………………………… 23
2.2. Turto sąvoka apskaitoje………………………………………….24
2.2.1. Ilgalaikis turtas………………………………………………………26
2.2.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas………………………………………27
2.2.3. Trumpalaikis turtas…………………………………………………28
2.3. Nuosavybės samprata apskaitoje……………………………….32
2.4. Dvejybinė apskaitos sistema……………………………………..36
2.5. Pelno uždirbimo įtaka apskaitinei lygybei……………………....59
2.6. Įmonės finansų struktūra…………………………………………52
3. APSKAITOS PROCESAS IR JO ORGANIZAVIMAS…………………53
3.1. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas…………...53
3.1.1. Sintetinės ir analitinės sąskaitos………………………………………60
3.2. Sąskaitų planas…………………………………………………....61
3.3. Apskaitos proceso nuoseklumas………………………………....64
3.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas………………………………..70
3.5. Sąskaitų koregavimas…………………………………………….72
3.6. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė………………………77
3.7. Sąskaitų uždarymas……………………………………………….81
3.8. Apskaitos pagrindų svarbiausi elementai………………………..84
4. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ………………………………………….89
4.1. Finansinės ataskaitos – svarbiausias analizės šaltinis……………...89
4.1.1. Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarka………………. 90
4.1.2.Finansinių ataskaitų sudėtis………………………………………... 91
4.2. Įmonių atskaitomybės klasifikavimas…………………………. 91

4.3. Metinės finansinės atskaitomybės turinys……………………….93
4.4. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai…… 94
4.5. Balansas………………………………………………………….. 95
4.6. Pelno ( nuostolių) ataskaita………………………………………… 99
4.7. Pelno ( nuostolių) paskirstymo ataskaita………………………. 102
4.8. Pinigų srautų ataskaita …………………………………………. 104
4.9. Aiškinamasis raštas ir auditoriaus išvada…………………… 106
5. LITERATŪROS SĄRAŠAS.......................................................................................……109
6. PRIEDAI…………………………………………………………………………………110
[1] 2 3 4 5 ... 94 ToliauSkelbimai
 
 
 
Teisės darbai  Magistrastjt
 
 
Esė ,Referatai,ND  Hesiodas
 
 
 
Studentiski darbai  rasyklaisvai
 
medienos technologijos  deividaskazl
 
Studijos +37068207202  rasytojai
 
Darnipora.lt